Yottabyte Gigabyte

How many Gigabytes in a Yottabyte?

1 Yottabyte equals to 1000000000000000 Gigabytes